Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Մայիսի 1 – 8

Շարունակում ենք մեր հեռավար-առցանց ուսուցումը, և ես ներկայացնում եմ ձեզ այս շաբաթվա կատարածս աշխատանքները։

Տեսադասեր

Նախագծեր

Այլ

Ուսումնասիրում ենք Կորեան — Ամփոփում

Հետաքրքիր փաստեր Հայաստանի մասին

Կենդանի մեռյալները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: