Design a site like this with WordPress.com
Get started

반갑습니다

Այսօրվա մեր թեման կլինի ծանոթությունը։ Բայց մինչ այդ սովորենք մի քանի բառ՝ հետագա ուսումը ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով։

사람 – մարդ
사랑 – սեր
우리 – մեր/մենք
나라 – երկիր
바다 – ծով
우유 – կաթ
오이 – վարունգ
노래 – երգ
– լուսին
– ջուր
– գետ

Երկրների անվանումներ

미국 – Ամերիկա
한국 – Կորեա
태국 – Թայլանդ
준국 – Չինաստան
일본 – Ճապոնիա
독일 – Գերմանիա
베트남 – Վիետնամ
러시아 – Ռուսաստան
아르메니아 – Հայաստան

Վերհիշենք ընթերցման կանոններից մեկը, որը խիստ կապված է այսօրվա դասի հետ՝
ㅂ+ㄴ=ㅁ

Երբ ինչ-որ մեկի հետ նոր են ծանոթանում, անվան հետ օգտագործում են 씨, իսկ եթե վաղուց ընկերներ են՝ 야.

Արտահայտություններ, որոնք այսօր մեզ պետք կգան՝

안녕하세요? – Բարև։
이름이 뭐예요? – Ինչպե՞ս է քո անունը։
어느 나라 사람이에요? – Ո՞ր երկրից ես։
그래요? – Իսկապե՞ս։
반갑습니다 – Հաճելի է ծանոթանալ։

Դիալոգ

앤디: 안녕하세요? 앤디예요. 이름이 뭐예요?
소라: 소라예요.
앤디: 소라 씨. 한국 사람이에요?
소라: 네, 한국 사람이에요.
앤디: 저는 미국 사람이에요.
소라: 아, 그래요? 반갑습니다.

Էնդի։ Բարև։ Ես Էնդին եմ։ Ինչպե՞ս է քո անունը։
Սորա։ Սորա է։
Էնդի։ Սորա շի, կորեացի՞ ես։
Սորա։ Այո, կորեացի եմ։
Էնդի։ Ես Ամերիկայից եմ։
Սորա։ Ա՜, իսկապե՞ս։ Հաճելի է ծանոթանալ։

Մինչ անցնելը հաջորդ թեմային, ծանոթանանք նոր քերականության հետ։

Խոսելու ենք ցուցական դերանուններից, որոնք կորեերենում երեքն են՝이, 저, 그:

– «սա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզ շատ մոտ է

– «դա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզնից միքիչ է հեռու

– «նա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզնից շատ հեռու է

직업- Մասնագիտություններ/ Զբաղմունք

thumbnail_Image (4)

선생님 – ուսուցիչ
요리사 – խոհարար
의사 – բժիշկ
학생 – ուսանող
회사원 – օֆիսի աշխատող

Արտահայտություններ՝

이분이 누구예요? – Այս մարդը ո՞վ է։
감사합니다 – Շնորհակալություն
고마워요 – Շնորհակալություն
아니요 – Ոչ
안녕히 가세요 – խաղաղ/ լավ գնացեք
안녕히 계세요 – խաղաղ/ լավ մնացեք

앤디: 소라 씨, 이분이 누구예요?
소라: 미나씨예요.
앤디: 안녕하세요? 미나 씨.
앤디예요.
미나: 안녕하세요? 앤디 씨.
앤디: 회사원이에요?
미나: 아니요, 학생이에요.

Էնդի։ Սորա, այս մարդը ո՞վ է։
Սորա։ Մինան է։
Էնդի։ Բարև, Մինա, ես Էնդին եմ։
Մինա։ Բարև, Էնդի։
Էնդի։ Օֆիսի աշխատո՞ղ ես։
Մինա։ Ո՛չ, ուսանող եմ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: