Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նախագիծ։ Սենյակային բույսերի խնամք

Բույսերը մեր շրջապատում չափից դուրս կարևոր դեր են զբաղեցնում։ Համենայն դեպս շատ կարևոր է իմանալ դրանց խնաման միջոցները։ Տվյալ տեսանյութում ներկայացնում եմ բույսերի խնաման այն եղանակը, որն ինձ սովորեցրել են մանուկ հասակումս։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: