Design a site like this with WordPress.com
Get started

Զատկական խնդիրներ

Քանզի մոտ է Զատիկը, այս նյութը կպարունակի մաթեմատիկական խնդիրներ, որոնք կապված են մեր այդ սիրելի տոնի հետ։ Իհարկե այս խնդիրները հատկացված են շատ ավելի ցածր դասարանների համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: