Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԻՏԱԼԵՐԵՆ։ Բազային բառապաշար

Per chiedere spiegazioni / Հարցնում ենք բացատրություններ

Non capisco – Չեմ հասկանում
Non ho capito – Չհասկացա
Puoi parlare più lentamente? [informale] – Կարո՞ղ ես ավելի դանդաղ խոսել
Può parlare più lentamente? [formale] – Կարո՞ղ ես ավելի դանդաղ խոսել
Puoi ripetere per favore? [informale] – Կարո՞ղ ես կրկնել
Può ripetere per favore? [formale] – Կարո՞ղ ես կրկնել
Come si dice in italiano “…” ? – Ինչպե՞ս իտալերեն ասել «…»
Che cosa significa “…” ? – Ի՞նչ է նշանակում “…”
Come si scrive “…” ? – Ինչպե՞ս է գրվում “…”
È correto? – Ճի՞շտ է
È sbagliato – Սխա՞լ է

___

Parla inglese (italiano, russo) ? – Անգլերեն (իտալերեն, ռուսերեն) խոսու՞մ եք
Io (non) parlo l’italiano (il francese, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il russo) – Ես (չեմ) խոսում եմ իտալերեն (ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն)
Io capisco un po’ ma non parlo – Ես մի քիչ հասկանում եմ, բայց չեմ խոսում
Capisco un po’ il francese – Ես մի քիչ ֆրանսերեն եմ հասկանում
Cosa c’è scritto qui? – Ի՞նչ է այստեղ գրված
Come si pronuncia questa parola? – Ինչպե՞ս է արտասանվում այս բառը
Cosa vuol dire questa parola? – Ի՞նչ է նշանակում այս բառը
Cosa ha detto? – Ի՞նչ ասացիք
Mi capisci? – Դուք հասկանու՞մ եք ինձ
In bocca al lupo – Հաջողություն եմ մաղթում (Good luck)
Sei un genio! – Դու հանճար ես

___

Che bello! – Ի՜նչ գեղեցիկ է
Che fortuna! – Ինչպիսի՜ հաջողություն
Che piacere! – Ինչպիսի՜ երջանկություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: