Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԻՏԱԼԵՐԵՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նպատակը։ Լրացնել գիտելիքները, ՀՀ-ում սահմանված արտակարգ իրավիճակի ընթացքում՝ բաց թողումներ չունենալու նպատակով

Ժամկետը։ Մարտի 23-27

Ընթացքը

Ուսումնասիրել Լեոնարդո դա Վինչիի կյանքը, պատրաստել նյութ

Դիտել «Կամուրջ դեպի Տերաբիթիա» ֆիլմը՝ իտալերեն լեզվով

Կարդալ-թարգմանել “Biancaneve e i sette Nani” հեքիաթը

Սովորել բազային բառապաշարը

___

Արդյունքները կարող եք տեսնել՝ անցնելով բառերի վրա դրված հղումներով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: