Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Աշխատանքային պայմանագրեր» գրքի վերաբերյալ կարծիք

Ինչպես հայտնի է՝ ամբողջ ՀՀ տարածաշրջանում տրված է արտակարգ վիճակ, իսկ դասերը անցկացվում են առցանց տարբերակով։

Continue reading “«Աշխատանքային պայմանագրեր» գրքի վերաբերյալ կարծիք”

Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Հասարակագիտություն։ Մարտի 16-20

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների «Հասարակագիտություն» առարկայի մարտի 16
-20-ի հանձնարարություններ

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Հասարակագիտություն։ Մարտի 16-20”

Անգլերենի 2020-ի մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները. 9-12-րդ դասարաններ

I. Students learning English often misuse the words “do” and “make”. Here is a brief explanation. We use “make” when we create or construct something. For example: make dinner, make tea, make a chair, etc… Here we have the result of our activity. We use “do” for general actions or activities without specifying it. For example: do some work, do a job, do something, do everything, … There are a great number of fixed expressions with these verbs. You can study these expressions by using this link. https://www.perfect-english-grammar.com/make-or-do.html Choose the proper word: “do” or “make”.

Continue reading “Անգլերենի 2020-ի մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները. 9-12-րդ դասարաններ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑