Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անգլերենի 2020-ի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանք. 9-12-րդ դասարաններ

I. There are identifying (բնորոշող) and non-identifying relative clauses Անգլերենում կան բնորոշող և չբնորոշող հարաբերական երկրորդական նախադասություններ: People who do physical exercises are healthy. In this sentence “who do physical exercises” is an identifying relative clause. It identifies (բնորոշում է) the word “people”. Գլխավոր նախադասությունը՝ «People are healthy» ոչ լիարժեք է առանց երկրորդականի: Չենք կարող ասել, որ մարդիկ ընդհանրապես առողջ են: Խոսելիս դադար չի լինում և ստորակետով էլ երկրորդականը չի բաժանվում գլխավորից: John, who does physical exercises, is healthy. Այս նախադասությունում «who does physical exercises»չբնորոշող հարաբերական երկրորդական է, որովհետև այն միայն լրացուցիչ տեղեկություն է հայտնում Ջոնի մասին: Գլխավոր նախադասությունն էլ կարող է ինքնուրույն լիարժեք իմաստ ունենալ: Գլխավորից բաժանվում է ստորակետներով: Put commas, if needed. Ստորակետներ դրեք, որտեղ անհրաժեշտ է:

Continue reading “Անգլերենի 2020-ի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանք. 9-12-րդ դասարաններ”

RISPONDI ALLE DOMANDE: Esercizio

Come ti chiami?………………………………………………………………
Da che paese vieni?………………………………………………………
Da quale città?………………………………………………………………..
Da quanto tempo sei in Armenia?……………………………………..
Quanti anni hai?…………………………………………………………..
Quando sei nato\a?………………………………………………….
Quale è il tuo indirizzo?…………………………………………………
Con chi abiti? ……………………………… Continue reading “RISPONDI ALLE DOMANDE: Esercizio”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑