Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեստային առաջադրանք

1․ Որո՞նք են աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։

Աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակն է իմանալ երկրագնդի բնության , բնակչության և դրանց հետ կապված օրինաչափությունների մասին: Աշխարհագրության խնդիրներից են ուսումնասիրել բնության բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցության արդյունքում ձևավորված բնական աշխարհամակարգերը, ինչպես նաև ուսումնասիրել հասարակական բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցության հետևանքով ձևավորված հասարակական գեոհամակարգերը ու բնական և հասարակական գեոհամակարգերի փոխազդեցությամբ ձևավորված բնահասարակական գեոհամակարգերը: Continue reading “Թեստային առաջադրանք”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑