Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վահան Տերյան

Վահան Տերյանը XX դարասկզբի արևելահայ պոեզիայի նոր սերնդի առաջնորդն է: Գրական ուղին սկսելով որպես սիմվոլիստ գրող՝ այնուհետև ստեղծել է հոգեբանական ռեալիզմի իր ոճը:

1514034679_1009378

Continue reading “Վահան Տերյան”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑