Design a site like this with WordPress.com
Get started

DANCE MONKEY – Պարի՛ր, կապի՛կ

TONES AND I

Tones and I – Dance Monkey երգի հայերեն թարգմանությունը:

Dance monkey

Պարի՛ր, կապի՛կ

They say, “Oh my godI see the way you shine
Take your handsmy dearand place themboth in mine
You know you stopped me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

OohI see yousee youseen you every time
And oh my II like your style
Youyou make memake memake me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So they say,
Dance for medance for medance for meoh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things youdo before
They say,
Move for memove for memove for meeh-eh-eh
And when you’re done I’ll make you do it all again

I said, “Oh my godI see you walking by
Take my handsmy dearand look me in my eyes
Just like a monkeyI’ve been dancing my whole life
But you just beg to see me dance just one more time

OohI see yousee youseen you every time
And oh my II like your style
Youyou make memake memake me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So they say,
Dance for medance for medance for meoh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say,
Move for memove for memove for meeh-eh-eh
And when you’re done I’ll make you do it all again

They say,
Dance for medance for medance for meoh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say,
Move for memove for memove for meeh-eh-eh
And when you’re done I’ll make you do it all again

Oohoohoohoohooh
(Do it all againdo it all againdo it all again)
Oh-ohoh-ohoh
Oohoohoohoohooh-ooh
(Do it all againdo it all againdo it all again)
Oohah-ahah-ah

They say,
Dance for medance for medance for meoh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things youdo before
They say,
Move for memove for memove for meeh-eh-eh
And when you’re done I’ll make you do it all again

They say,
Dance for medance for medance for meoh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say,
Move for memove for memove for meeh-eh-eh
And when you’re done I’ll make you do it all again
All again

Նրանք ասում են,- «Օհ Աստված իմ, ես տեսնում եմ՝ ինչպես ես դու փայլում!
Թանկագինս, բռնիր ձեռքերս:
Գիտե՞ս, ես սառած մնացի տեղումս՝ կողքովդ անցնելիս:
Եվ հիմա ես աղաչում եմ քեզ էլի մեկ անգամ պարել:

Օ~հ, ես տեսնում եմ, տեսնում եմ, տեսել եմ քեզ ամեն անգամ,
Եվ, Աստված իմ, ինձ դուր է գալիս քո ոճը,
Դու, դու ստիպում ես, ստիպում ես, ստիպում ես ինձ լաց լինել,
Եվ հիմա ես աղաչում եմ քեզ էլի մեկ անգամ պարել»:

Այդ պատճառով էլ նրանք ասում են,-
«Պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, о-о-о,
Ես երբեք չեմ տեսել ինչ-որ մեկին, ով կարողանում է անել այն, ինչ և դու!»
Նրանք ասում են,-
«Շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, էհ-էհ-էհ:
Եվ երբ դու վերջացնես, ես կստիպեմ քեզ այդ ամենը կրկին անել!»

Ես ասացի, – «Օհ Աստված իմ, ես տեսնում եմ քեզ՝ կողքովս քայլելիս
Բռնիր ձեռքերս, թանկագինս, և նայիր աչքերիս մեջ».
Կապիկի նման ես պարել եմ իմ ամբողջ կյանքում,
Բայց դու հիմա ինձ աղաչում ես ինձ ևս մեկ անգամ պարել:

Օ~հ, ես տեսնում եմ, տեսնում եմ, տեսել եմ քեզ ամեն անգամ,
Եվ, Աստված իմ, ինձ դուր է գալիս քո ոճը,
Դու, դու ստիպում ես, ստիպում ես, ստիպում ես ինձ լաց լինել,
Եվ հիմա ես աղաչում եմ քեզ էլի մեկ անգամ պարել»:

Այդ պատճառով էլ նրանք ասում ես,-
«Պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, о-о-о,
Ես երբեք չեմ տեսել ինչ-որ մեկին, ով կարողանում է անել այն, ինչ և դու!»
Նրանք ասում են,-
«Շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, էհ-էհ-էհ:
Եվ երբ դու վերջացնես, ես կստիպեմ քեզ այդ ամենը կրկին անել!»

Նրանք ասում են,-
«Պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, о-о-о,
Ես երբեք չեմ տեսել ինչ-որ մեկին, ով կարողանում է անել այն, ինչ և դու!»
Նրանք ասում են,-
«Շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, էհ-էհ-էհ:
Եվ երբ դու վերջացնես, ես կստիպեմ քեզ այդ ամենը կրկին անել!»

Ու~հ, ու~հ, ու~հ, ու~հ, ու~հ
(Արա դա կրկին, արա դա կրկին, արա դա կրկին)
Oh-ohoh-ohoh
Ու~հ, ու~հ, ու~հ, ու~հ, ու~հ-ու~հ
(Արա դա կրկին, արա դա կրկին, արա դա կրկին)
Ուհաh-աhաh-աh

Նրանք ասում են,-
«Պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, о-о-о,
Ես երբեք չեմ տեսել ինչ-որ մեկին, ով կարողանում է անել այն, ինչ և դու!»
Նրանք ասում են,-
«Շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, էհ-էհ-էհ:
Եվ երբ դու վերջացնես, ես կստիպեմ քեզ այդ ամենը կրկին անել!»

Նրանք ասում են,-
«Պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, պարիր ինձ համար, о-о-о,
Ես երբեք չեմ տեսել ինչ-որ մեկին, ով կարողանում է անել այն, ինչ և դու!»
Նրանք ասում են,-
«Շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, շարժվիր ինձ համար, էհ-էհ-էհ:
Եվ երբ դու վերջացնես, ես կստիպեմ քեզ այդ ամենը կրկին անել!»
Կրկին…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: