Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արեգակնային համակարգի և երկրի առաջացման մասին վարկածները։ Երկրի ձևը և չափերը։

Նման պատկեր

Դասի հղումը։

1․ Վերլուծել Արեգակնային համակարգի առաջացման վարկածները։

2․ Նկարագրե՜լ Երկրի կառուցվածքը։

3․ Թվարկե՜լ երկրի գնդաձևության հետևանքով առաջացած երևույթները։

4․ Դիտել տեսաֆիլմը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: