Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Կետադրել նախադասությունը.

Ծրարը սեղմած կրծքին՝ Շողակաթը մի պահ ուրախությունից կորցնում է իրեն, պտտվում տան մեջ ու չգիտի, թե ինչ անի, և այդ պահին տեսնում է, որ ծեր փոստատարը, մեղավոր ժպիտը խառնած ինչ-որ օտար ուրախության, սպասում է՝ դռան ետևը կանգնած:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: