One way or another – Այսպես թե այնպես

One Direction

Հանրաճանաչ One Diection խմբի  “One way or another” երգի հայերեն թարգմանությունը:

Այս երգի ռուսերեն թարգմանությունը կարող եք տեսնել այստեղ

One way or another I’m gonna find ya                  Այսպես թե այնպես ես քեզ կգտնեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                  Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ
One way or another I’m gonna win ya                   Այսպես թե այնպես ես քեզ կհաղթեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                  Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ
One way or another I’m gonna see ya                    Այսպես թե այնպես ես քեզ կտեսնեմ
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha   Ես կհանդիպեմ, կհանդիպեմ,                                                                                                                կհանդիպեմ, կհանդիպեմ քեզ
One daymaybe next week                                       Մի օր, հնարավոր է՝ հաջորդ շաբաթ
I’m gonna meetchaI’m gonna meetchaI’ll meetcha  Ես կհանդիպեմ քեզ, ես կհանդիպեմ                                                                                                          քեզ, ես կհանդիպեմ

I will drive past your house                                       Ես կանցնեմ քո տան կողքով
And if the lights are all down                                    Եվ եթե բոլոր լույսերը անջատված լինեն,
I’ll see who’s around                                                    Ես կտեսնեմ՝ ով է քեզ շրջապատում

One way or another I’m gonna find ya                    Այսպես թե այնպես ես քեզ կգտնեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                   Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ
One way or another I’m gonna win ya                    Այսպես թե այնպես ես քեզ կհաղթեմ
I’ll getchaI’ll getcha                                                    Ես կստանամ, ես կստանամ
One way or another I’m gonna see ya                     Այսպես թե այնպես ես քեզ կտեսնեմ
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha    Ես կհանդիպեմ, կհանդիպեմ,                                                                                                                կհանդիպեմ, կհանդիպեմ քեզ
One daymaybe next week                                        Մի օր, հնարավոր է՝ հաջորդ շաբաթ
I’m gonna meetchaI’ll meetcha                               Ես կհանդիպեմ քեզ, ես կհանդիպեմ

And if the lights are all out                                         Եվ եթե լույսը անջատված լինի,
I’ll follow your bus downtown                                  Ես քաղաքի կենտրոնից կհետևեմ քո                                                                                                  ավտոբուսին
See who’s hanging out                                                 Կտեսնեմ՝ ով է քեզ հետ զվարճանում

1-2-3-4!                                                                            1-2-3-4!
(Na na na na na na nanana)                                      (Նա նա նա նա նա նա նանանա)
(Na na na na na na nanana)                                      (Նա նա նա նա նա նա նանանա)
(Na na na na na na nanana…)                                   (Նա նա նա նա նա նա նանանա…) 
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
Yeahteenage kicks right through the night          Այո՛, թինեյջերը զվարճանում է ամբողջ                                                                                                 գիշեր
Come on!                                                                        Արի՛:
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
I wanna hold youwanna hold you tight                Ես ցանկանում եմ գրկել քեզ, պինդ գրկել
Yeahteenage kicks right through the night           Այո՛, թինեյջերը զվարճանում է ամբողջ                                                                                                  գիշեր

One way or another I’m gonna see ya                      Այսպես թե այնպես ես քեզ կտեսնեմ
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha     Ես կհանդիպեմ, կհանդիպեմ,                                                                                                                կհանդիպեմ, կհանդիպեմ քեզ
One way or another I’m gonna win ya                     Այսպես թե այնպես ես քեզ կհաղթեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                    Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ
One way or another I’m gonna see ya                      Այսպես թե այնպես ես քեզ կտեսնեմ
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha      Ես կհանդիպեմ, կհանդիպեմ,                                                                                                                կհանդիպեմ, կհանդիպեմ քեզ
One way or another I’m gonna win ya                     Այսպես թե այնպես ես քեզ կհաղթեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                    Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ
One way or another I’m gonna see ya                      Այսպես թե այնպես ես քեզ կտեսնեմ
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha      Ես կհանդիպեմ, կհանդիպեմ,                                                                                                                կհանդիպեմ, կհանդիպեմ քեզ
One way or another I’m gonna win ya                     Այսպես թե այնպես ես քեզ կհաղթեմ
I’m gonna getcha getcha getcha getcha                    Ես կստանամ, կստանամ, կստանամ քեզ

One way or another                                                      Այսպես թե այնպես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: