Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ

Պաուլո Կոելյո

Ինչպես մի հայտնի հին ավանդազրույց է պատմում, մի ժամանակ Լիբանանի հիասքանչ անտառներում երեք մայրիներ ծնվեցին: Մայրիները, ինչպես բոլորին հայտնի է, աճում են շատ-շատ դանդաղ, այնպես որ մեր երեք ծառերը ամբողջ դարեր անցկացրին կյանքի և մահվան, բնության և մարդկության շուրջ մտորումներում: Continue reading “Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ”

Summary of 2019

I don’t think that I can deem that this year was good, but also it wasn’t as bad for calling it the worst one in my life. I graduate the school, couldn’t admiss the college about which I thought last 3 years. But I came this one and made very good friends. I met a lot of people, got true friends… Also I studied not to pay attention in lots of things. I make one of my dreams come true; I climed Aragats mountain. .

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑