Auguri di Buon Natale

Auguri di Buon Natale

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

E` felice anno nuovo!                                 Շնորհավոր Նոր տարի է:

Natale e` gia` qui                                        Սուրբ Ծնունդն արդեն այստեղ է

Che felicita`                                                   Ի ՞նչ երջանկություն

Ci porti la gioia                                             Մեզ ուրախություն բեր

E la serenita`                                                Եվ հանգստություն

Portateci tanti dolci                                     Բերում է մեզ շատ քաղցրեղեն

Portateci tanti dolci                                     Բերում է մեզ շատ քաղցրեղեն

Portateci tanti dolci                                     Բերում է մեզ շատ քաղցրեղեն

Per la nostra allegria                                   Մեր ուրախության համար

Natale e` gia` qui                                        Սուրբ Ծնունդն արդեն այստեղ է

Che felicita`                                                   Ի ՞նչ երջանկություն

Ci porti la gioia                                              Մեզ ուրախություն բեր

E la serenita`                                                 Եվ հանգստություն

Auguri di Buon Natale                                 Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                 Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                 Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

E` felice anno nuovo!                                  Շնորհավոր նոր տարի է

Natale e` gia` qui                                         Սուրբ Ծնունդն արդեն այստեղ է

Che felicita`                                                   Ի ՞նչ երջանկություն

Ci porti la gioia                                              Մեզ ուրախություն բեր

E la serenita`                                                 Եվ հանգստություն

Festegiamo tutti quanti                               Նշում ենք բոլորս այստեղ

Festegiamo tutti quanti                               Նշում ենք բոլորս այստեղ

Festegiamo tutti quanti                               Նշում ենք բոլորս այստեղ

Per la nostra  allegria                                  Մեր խնդության համար

Natale e` gia` qui                                        Սուրբ Ծնունդն արդեն այստեղ է

Che felicita`                                                   Ի ՞նչ երջանկություն

Ci porti la gioia                                             Մեզ ուրախություն բեր

E la serenita`                                                Եվ հանգստություն

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

Auguri di Buon Natale                                Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներ

E` felice   anno nuovo!                               Շնորհավոր նոր տարի է:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: