Design a site like this with WordPress.com
Get started

Exercise

1.Քանի որ շատ շփոթված էի այդ պահին, ես չէի հասկանում, թե ինչի մասին է նա խոսում։

As I was too purposed at that time, I didn’t understand, about what he was talking.

2. Նա ասաց, որ համակարգիչը չի աշխատում։

He said that the computer wasn’t working.

3. Բոլորը զրուցում էին, բայց լռեցին երբ ես ներս մտա։

Everyone was talking, but they were silent when I entered.

4. Ես մտա գրասենյակ և շուրջս նայեցի. բոլորն աշխատում էին։

I went in office and looked around, everyone was working.

5. Ես դեռ սպասում էի նրա պատասխանին։

I was still waiting for her answer.

6. Երբ նրանք ապրում էին Լոնդոնում, այդ ընթացքում շատ էին ճամփորդում։

When they were living in London, they used to travel a lot.

7. Բոլորը լավ ժամանակ էին անցկացնում։

Everyone was having a good time.

8. Երբ նա ուսանող էր, նա հաճախ էր սխալներ գործում։

When he was a student, he was often making a lot of mistakes.

9. Երբ նա գնեց գնացքի տոմսերը, 5 րոպե հետո գնացքը ժամանեց։

When he bought train tickets, the train arrived after 5 minutes.

10. Ես չհասկացա, թե ինչ էր կատարվում։

I didn’t understand what was going on.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: