Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բիզնես պլան

Տուրիզմ բիզնես պլան

  1. Կատարել գրանցում
  2. Գտնել տարածք
  3. Հավաքել անձնակազմ
  4. Գտնել գործընկերներ
  5. Ձեռք բերել փորձ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: