Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Կետադրել նախադասությունները.

Չանցած երեք րոպե՝ ներս վազեց Զաքարը՝ խալաթը հագին, կարմրած դեմքով և խճճված մազերով, նրա հետևից՝ Էմման։

«Ուրեմն՝ Սանթրոսյանը եկել է կա՛մ երեկ գիշեր, կա՛մ այս առավոտ»,-մտածում էր Բադամյանը և համոզված էր, որովհետև լավ գիտեր գնացքների՝ Թիֆլիս հասնելու ժամերը, սակայն, ինչպես երևում է, դեռ տուն չի գնացել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: