Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Գտնել հոմանիշնները.

Կանխավ – նախապես, վաղօրոք

Կծծի – ժլատ, գծուծ

Կշտամբել – հանդիմանել, նախատել

Ծործոր – խորխորատ, ծերպ (կիրճ, ձոր)

Խոկալ – խորհել, մտորել

Օղակել – շրջապատել, պաշարել

Աջակցել – օժանդակել, օգնել

Խայտառակել – անարգել, անվանարկել

Ոգևորել – քաջալերել, խրախուսել

Հղել – առաքել, ուղարկել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: