The Present Indefinite tense

Ներկա անորոշ ժամանակ

Այս ժամանակը ցույց է տալիս՝

1․ անընդհատ կատարվող , կրկնվող գործողություն(ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն տարի, միշտ, հաճախ և այլն)

2․ որևէ վիճակ

3․ որևէ ճշմարտություն, վերաբերմունք

Ստորոգյալը  կազմվում է բայի 1-ին հիմքով՝ առանց to մասնիկի։ Այն բոլոր դեմքերի համար նունն է , բացի he/she/it– ից, որի ժամանակ բային ավելացնում ենք s կամ es մասնիկը։

e.g.

I go to school every day.

You go to school every day

He goes to school avery day.

We go to school every day.

You go to school every day.

They go to school every day.

Հարցական ձևը կազմվում է ենթակայից առաջ դնելով Do կամ Does․

Do I go to school every day?

Do you go to school every day?

Does he go to school every day?

Do we go to school every day?

Do you go to school every day?

Do they go to school every day?

Ժխտական ձևը կազմում են՝ ենթակայից հետո դնելով don’t կամ doesn’t :

I don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

He  doesn’t go to school every day.

We  don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

They don’t go to school every day.

կարդացվում է s խուլ բաղաձայններից հետո

work- works

want- wants

jump- jumps

Ձայնավորներից և ձայնեղ բաղաձայններից հետո կարդացվում է z

read- reads

live – lives

love- loves

see- sees

Ձայնեղ բաղաձայններից և տառակապակցություններից հետո es-ը կարդացվում է iz

pass- passes

teach-teaches

wash- washes

Եթե բառը վերջանում է  բաղաձայն + y-ով, ապա՝

study- studies

try- tries

Եթե բայը վերջանում է ձայնավոր +y -ով, ապա՝

stay-stays

play – plays

 • Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

1․My mother makes breakfast every morning.

2.Monkeys eat bananas.

3.You speak Italian very well.

4. I always drink much tea.

5.Mary dances very often.

6.They write e-mails every day.

7. These women are from spain.

8. My sister likes lemonade very much.

9. My father and his friends usually play golf on Saturdays.

10. Janet always wears jeans.

11.Mr. Smith teaches French.

12. We always do our homework after school.

 1. Does my mother make breakfast every morning?
 2. Do monkeys eat bananas?
 3. Do you speak Italian very well?
 4. Do I always drink much tea?
 5. Does Mary dance very often?
 6. Do they write e-mails every day?
 7. Are these women from Spain?
 8. Does my sister like lemonade very much?
 9. Do my father and his friends usually play golf on Saturdays?
 10. Does Janet always wear jeans?
 11. Does Mr. Smith teach French?
 12. Do we always do our homework after school?
Նախադասությունները գրել ներկա անորոշ ժամանակով։

1.(she/play) tennis every week?

Does she play tennis every week?

2.They (go) to the cinema every Wednesday.

They go to the cinema every Wednesday.

3.(she/be) a singer?

Is she a singer?

4.(they/be) on the bus?

Are they on the bus?

5.Lucy (ride) her bicycle to work.

Lucy rides her bicycle to work.

6.I (not/play) the piano very often.

I don’t play the piano very often.

7.Where (Harry/study)?

Where does Harry study?

8.(it/be) foggy today?

Is it foggy today?

9.He (not/be) an accountant.

He isn’t an accountant.

10. I always (eat) vegetables. Carrots (be) my favourite.

I always eat vegetables. Carrots are my favorite.

11.After Jane (eat) dinner, she usually (go) to sleep.

After Jane eats dinner, she usually goes to sleep.

12.The simple present tense (be) easy!

The simple present tense is easy.

13.My family (want) to visit the pyramids in Egypt.

My family want to visit the pyramids in Egypt.

14. You (need) to exercise in order to stay healthy.

You need to exercise in order to stay healthy.

15.Yoko (win) the science contest every year. She (be) so smart!

Yoko wins the science contest every year. She’s so smart!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: