Design a site like this with WordPress.com
Get started

I Go to College

A: Do you go to college?
B: Yes, I do.
A: What college do you go to?
B: I go to Pasadena City College.
A: Do you like it?
B: Oh, yes, I really like it.
A: Why do you like it?
B: Because it has great teachers.
A: What else?
B: I like all my classmates, too.
A: Anything else?
B: Yes. It’s not expensive!

Բարև, աշու՛ն

(շարադրություն)

Կրկին բարևում եմ քեզ, աշու՛ն, նորից ու նորից հանդիպում եմ քեզ: Մեկ տարվա բաժանման ընթացքում արդեն հասցրել էր սիրտս կարոտով լցվել: Կարոտել էի քո գույները, քո տերևաթափից մերկացած ծառերը: Այժմ հառել ես իմ դիմաց և սիրով ես պատում ինձ: Continue reading “Բարև, աշու՛ն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑