Design a site like this with WordPress.com
Get started

Exercise

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t

1.I could run fast , when I was a child.

2.Yesterday John couldn’t do that exercise alone, so he called me for help.

3. Lucy has passed her driving test. Now she can drive a car. Continue reading “Exercise”

Տնային աշխատանք

1.Կազմի′ր նախադասություններ տրված համանուններով.

Բութ, գունդ, խոզուկ

  1. Տրված անկյունը բութ է:
  2. Նա բութ մարդու տպավորություն է թողնում:
  3. Նախադասության մեջ ՙՙբութ՚՚ կետադրական նշանը սխալ է դրված:
  4. Արամի բութ մատը վնասվել է:
  1. Զինվորական գունդը անցավ հակահարձակման:
  2. Գունդը գլորվեց և ընկավ սեղանից:
  1. Ուշադիր եղեք, որպեսզի խոզուկով չհիվանդանաք:
  2. Խոզուկը արդեն սովորել է, թե որտեղ են իր կերը լցնում:

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑