Design a site like this with WordPress.com
Get started

The modal verb Could.

Could-ը Can-ի անցյալ ձևն է 

Հաստատական                                  հարցական                       ժխտական

I could–  Ես կարող էի                          Could I?                             I couldn’t

You could – դու կարող էիր                  Could you  ?                      You Couldn’t

He/she/it could -նա կարող էր            Could he/she/it?               He/she/it couldn’t Continue reading “The modal verb Could.”

Дома

3.  Ответьте  на вопросы. Запишите ответы:

+ да                 

Это хлеб?         Это стол?    Это мама?  Это дети?  Это врач?  Это сад?       

 – Да, это хлеб. – Да, это стол. – Да, это мама.  – Да, это дети. – Да, это сад. Continue reading “Дома”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑