Design a site like this with WordPress.com
Get started

The modal verb Can

Հաստատական                          հարցական          ժխտական

I can – Ես կարող եմ                  Can I ?                 I can’t

You can– դու կարող ես            Can you?             You can’t

He/she/ it can– նա կարող է      Can he/she/ it?     He/she/it can’t Continue reading “The modal verb Can”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑