Design a site like this with WordPress.com
Get started

The legend of the first wine.”Myths and Legends”

When the Ark finally rested on Mt Ararat, and Noah could feel again the earth underfoot; he knelt down and revealed a small sprout that one of his family members had brought with them on the Ark. The sprout was from a vine. Continue reading “The legend of the first wine.”Myths and Legends””

Կրկնում ենք To be (լինել) բայը

Ներկա ժամանակ

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I am  -ես եմ                                    Am I ?                            I am not

You are – դու ես                            Are you?                        You are not Continue reading “Կրկնում ենք To be (լինել) բայը”

Առաջադրանք / Exercise

Թարգմանել նախադասությունները

  1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին:
  2. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի:
  3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին:
  4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու:
  5. Ես կլինեմ տանը երեկոյան ժամը 9-ին:
  1. I hope they’ll be ready at 8 o’clock.
  2. I’m sure, that it will be easy.
  3. They will be in Yerevan tomorrow at 4 o’clock .
  4. We will be very happy to meet you again.
  5. I will be at home in evening at 9 o’clock.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑